Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn beskriver hur Advokatbyrå AB Peter Olofsson samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Advokatbyrå Peter Olofsson AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. De personuppgifter som Advokatbyrån kan komma att samla in kan delas in i följande kategorier:

2. Ändamålen med behandlingen och den lagliga grunden för behandlingen

Advokatbyrån behandlar personuppgifter huvudsakligen om de är nödvändiga för följande ändamål:

2.1 utföra klientuppdrag, t ex som ombud eller som förordnat biträde,

2.2 fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Advokatbyrån, exv kontrolluppgifter som lämnas till Skatteverket.

2.3 utföra kontroll av att jävssituation inte föreligger, uppgift som är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller för penningtvättskontroll.

2.5 uppfylla ändamål som rör Advokatbyråns eller tredje parts intressen.

2.6 uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lag, domar eller myndighetsbeslut.

2.7 Utöver vad som ovan angetts kan Advokatbyrån, förutom att erhålla personuppgifter från kunden, få eller inhämta sådana från myndigheter, företag och organisationer.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av uppdrags utförande eller på grund av rättsliga förpliktelser.

Lagringstid: Personuppgifterna sparas i enlighet med Advokatbyråns arkiveringsskyldighet enligt Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed, under tio år från det att ett ärende avslutats, eller en längre tid, om det påkallas av ärendets natur.

3. Skyddsåtgärder

Advokatbyrån kommer att efter bästa förmåga vidta de lämpliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa en säkerhetsnivå, ägnad att förhindra att personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem.

4. Var personuppgifterna behandlas

4.1 Advokatbyråns strävan är att personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I vissa fall kan överföring av personuppgifter ske till organisationer i s.k. tredje länder (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES). Sådana överföringar kan göras om EU-kommissionen har funnit att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, eller att andra lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, till exempel att standardavtalsklausuler (EU:s modellklausuler) som godkänts av EU-kommissionen används eller att det rör sig om ett undantag i en särskild situation, till exempel för att fullgöra ett avtal med part eller ett kunduppdrag eller om kund ger sitt samtycke

4.2 Advokatbyrån anlitar underleverantörer för vissa tjänster, såsom redovisningskonsult och datakonsult. För sådana fall upprättas personuppgiftsbiträdesavtal.

4.3 Advokatbyrån får dela personuppgifter med andra, till exempel myndigheter och företag, i och för utförande av kunduppdrag och uppfyllande av avtal, eller på grund av lag.

5. Den registrerades rättigheter

5.1 Du har rätt att begära information från Advokatbyrån om användningen av personuppgifter som rör Dig. Du har rätt att begära att personuppgifter ändras om uppgifterna är felaktiga eller att uppgifterna ska raderas

5.2 Du har rätt att begära att Dina uppgifter inte används för direktmarknadsföringsändamål. Du har rätt att få del av uppgifterna i ett maskinläsbart format.

5.3 Om Du anser att Advokatbyrån behandlar Dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kan Du klaga hos Datainspektionen.

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Advokatbyrå AB Peter Olofsson, Österlånggatan 15, 291 33 Kristianstad, orgnr 556643-2018 www.advokatolofsson.se peter@advokatolofsson.seDenna integritetspolicy har fastställts av Advokatbyrå AB Peter Olofsson den 21 maj 2018